7 มี.ค.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานเปิดการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมคาวาลิคาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

2 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติงานด้านการเงินตามโครงการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติงานด้านการเงินตามโครงการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

26 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม  ณ ห้องสยามไชย ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

26 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

25 ก.พ.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดร ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑-๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...