๒๐ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กองทัพเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๐ มิ.ย.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา ณ อาคาร IMPACT FORUM ชั้น ๒ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๔ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมการประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๓/๖๑

พลโท ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผทค พิเศษ บก.ทท./ ผอ.ศปพท.ศบท. เป็นประธานการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๓/๖๑ โดยมี พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ อาคารมหาภูมิราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๔ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การพิจารณาดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองทัพเรือ เป็นพนักงานราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๒ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมคุณภาพและสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กระทรวงกลาโหม

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานต้อนรับ พลตรี ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ และคณะตรวจเยี่ยมคุณภาพและสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กระทรวงกลาโหม ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑