๒๒ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๒ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๑ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๑ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๓ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สโมสรห้องปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๐ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนหลังภารกิจสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษ นสร.กร. ในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ ม.๑๑ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จว.เชียงราย

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนหลังภารกิจสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษ นสร.กร. ในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ ม.๑๑ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จว.เชียงราย ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๐ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑