12 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ 2/61

พลโท ประจักษ์  บุญจิตต์พิมล  ผทค พิเศษ บก.ทท./ผอ.ศปพท.ศบท. เป็นประธานการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๒/๖๑ โดยมี พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑