10 ม.ค.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเล (Maritime Medicine) ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัยผลิตเอกสารทางวิชาการรวมทั้งพัฒนาข้อมูลและศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ทางทะเล อันจะนำไปสู่การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑