การอบรมปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน


พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตาม การจัดการพลังงาน และประเมินผลการจัดการพลังงานภายในองค์กร...


22 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

21 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อสอบ การสร้างและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

20 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้ารับรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี 2560

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

20 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.2561-2567

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

23 มี.ค. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ประธานคณะทำงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. และคณะฯ จัดการอบรมผู้ปฏิบัติงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พื้นที่ภาคตะวันออก เรื่อง” มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

23 มี.ค. 61 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร โดยเชิญวิทยากร พ.ท.ภาคย์ โลหารชุน ผบ.พัน.สร.๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา บรรยายพิเศษในหัวข้อ“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขีดความสามารถการบริการทางการแพทย์ และการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ”แก่

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

21 มี.ค. 61 พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดกำลังพลรวม ๑๑ นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พล.นย. ประจำปี๒๕๖๑ ณ ห้องบริจาคเลือด ตึกอาคารพิเคราะห์บำบัดโรค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

20 มี.ค.61 ตารางการฝึกเบื้องสูง พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ในห้องเรียนเช้านี้ เรื่องการปฐมพยาบาลในสนามและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

12-14 มี.ค. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ และคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียนสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ลงพื้นที่ตรวจประเมินและนิเทศการบันทึกเวชระเบียนของ สถานพยาบาลปฐมภูมิ

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

13 มี.ค. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. คณาจารย์ และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วพร.ศวก.พร. จัดพิธีส่งนักเรียนจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรประจำรุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 8 คน

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

13 มี.ค.61 ร.ต.โชคชัย ประจงพร รองผอ.รพ.รร.นร. พร้อมเจ้าหน้าที่รพ. ให้การอบรม CPR ให้แก่ นนร.ทุกชั้นปี ก่อนออกเรือไปฝึกภาคต่างประเทศ

(รพ.รร.นร.)

อ่านเพิ่มเติม...

12 มี.ค. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้ควบคุมนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากงานกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี กีฬาแพทย์สี่เหล่าและกีฬาหน่วยแพทย์ทหารเรือ

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th