๑๓ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชั้นนายเรือ ประจำปี งป.๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๒ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ ๑๖

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๑ ก.ค.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี งป.๖๑ ของกรมแพทย์ทหารเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๑ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ ชั้นนายเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาในพื้นที่รับผิดชอบ ที่เข้ารับทราบผลการตรวจสุขภาพ ตามโครงการ“สานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาสนา” ประจำปี ๒๕๖๑

(พัน ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัทเอิร์ธ (ประเทศไทย)จำกัด มอบมารุ โลชั่นทากันยุงให้กับ กกป.พร เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ ณ อาคารกองบังคับการกองพันพยาบาล

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม...

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ KM DAY ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย น.อ.ปรัชญา เกิดกรุง รอง ผอ.รพ.ฯ และ ผู้บริหารจัดการความรู้ รพ.อาภากรฯ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.ศพส.พร. เป็นประธานการประชุมทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ของ พร. ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร. เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61

(ศูนย์พัฒนาขีดสมรรถนะ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.ศพส.พร. และคณะผู้แทน พร. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ทร. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม พร.1

(ศูนย์พัฒนาขีดสมรรถนะ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21-22 มิ.ย.61

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม...

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สวพ.ทร. โดยมี น.อ.ภูวดล สว่างแสง รอง ผอ.สวพ.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร. และ หน้าอาคาร วศ.ทร./สวพ.ทร.

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th