การอบรมปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน


พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๐ เรื่อง "...

18 ก.พ. 61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 18 ในหัวข้อ การสัมมนาผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูง (Medical Senior Leader Seminar : MED SLS) ณ ศุนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพเรือ บางแสน (แหลมแท่น) จังหวัด ชลบุรี

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำชั้นสูง ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม...

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ผู้ตรวจประเมินเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ณ...

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และนายทหารชั้นประทวน...

14 ก.พ. 61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการไปปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลประจำแผนกแพทย์ในพระองค์ 904 วังทวีวัฒนา ณ ห้องประชุม พร. 1 อาคาร บก.พร. ชั้น2

19 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 60

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

16 ก.พ.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ผู้ตรวจประเมินเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

14 ก.พ.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลประจำแผนกแพทย์ในพระองค์ 904

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

16 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำชั้นสูง ประจำปี งป.๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

7 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่กำลังพลอาคาร บก.พร.ในโครงการกำลังพล พร. ออกกำลังกายรักษ์สุขภาพ งป.61 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม พร.3

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

1 ก.พ. 61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. บรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก(ฺBMI) แก่ข้าราชการ พัน.พ.ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

30 ม.ค. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ และคณะ รวมทั้งข้าราชการ กวก.ศวก.พร. เป็นผู้แทนของ พร. ในการให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี พลเรือตรี กฤษดา ประพฤติธรรม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ยศ.ทร. เป็นประธานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม ยุทธกีฬา ๕๐๔ ชั้น ๕

(กวก.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

25 ม.ค. 61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ พัน.พ.ฯ ผลัดที่ 4/58 และผลัดที่ 4/59 (ลดสิทธิ์) จำนวน 20 นาย

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th